Menaxhimi

PERSHKRIM TE SHKURTER TE ELEMENTEVE TE LISTUAR NE FORMULARIN INFORMUES


Struktura e menaxhimit eshte e thjeshte pasi edhe natyra e aktivitetit eshte e tille. Struktura eshte e tille qe siguron drejtim e punes ne 9do tum. Eshte parashikuar qe numri total i punonjesve te jete 11 duke perfshire dhe stafin drejtues teknik dhe financiar.

ORGANIGRAMA E STRUKTURES SE MENAXHIMIT

Eshte menduar qe organizimi te behet mbi bazen e dy tumeve me gjithsej 4 punonjes. 3 nga te cilet do te jene ne prodhim dhe 1 punonjes do te merret me kontrollin e monitorimin e cilesise dhe menaxhimin mj edisor dhe magazinimin. Gjate tumit te pare te dlites, pervec struktures baze (3 punonjes prodhim + 1 punonjes kontroll & monitorim dhe menaxhim mjedisor) do te jene edhe 1 punonjes tjeter: ne mirembajtjen e te gjithe nyjve te instalimit. Stafi drejtues dhe ai financiar do te siguroje drejtimin dhe meanxhimin e veprimtaise.

LENDA E PARE QE DO TE PERDORET

-tallashi i drurit ose i nj ohur ndryshe si çipsi,

-mbejte te kashtes, te j onxhes,

-dhe kryesisht do te perdore mbetje te bersive te ullirit.ose e njohur si

(çipita) Nuk ka lende te ndermjetme apo ndihmese ne procesin teknologjik. Lende djegese per kaldajen do te perdoret Pelleti i prodhuar nga procesi teknologjik. Pra, nje sasi prej 10 ton me muaj do te perdoret per te plotesuar nevojat per venien ne pune te kaldajes per te siguruar energjine e nevojshme per tharj en e lendes se pare ne furren e tharjes. Energjia elektrike eshte perllogaritur te kete nje konsume pre rreth 35.000 kWh/muaj. Ajo do te siguroje venine ne pune te te gjithe impianteve elektrike dhe atyre te komandimit te procesit teknoilogjik dhe nevojave te tjera te funksionimit te fabrikes se prodhimit te pelletit.

Menaxhimi i aktivitetit

Lenda e pare tallashi i druri, be site e ullirit, mbetj e te kashtes ose j onxhes. Keto sasi te lendeve te para depozitohet ne magazinen qe eshte jashte ambjenteve ku ndodhet impinati dhe nj e pj ese para vaskes se pare. Magazinimi i lendes se pare behet ne kete hapesire te posac;me, me dysheme te shtruar dhe me mbulim per te shmangur ekspozirnin ndaj kushteve atmosferike. Ngarkimi i lendes se pare per ne vaske behet me nje eskavator te vogel tip bogate. Metoda e magazinimit eshte e thjeshte. Kamionat vetshkarkues hyjne ne hyrjen e posacme te magazines, kryejne shkarkimin rifuxho te lendes se pare dhe largohen Ky proces teknologjik i prodhimit te pelletit prodhon mbetjet te ngurta ne formen e pluhurit te bluar te drurit. Keto mbetje grumbullohen nga filtrat perkates dhe depozitohen e ruhen deri ne perdorim final per dj egie per vete nevoj at e shoqerise.

Referuar katalogut te klasifikimit te mbetj eve, ato klasifikohen me kodin dhe nuk jane mbetje te rrezikshme.

Pluhur sharre, ashklat, copa preJ druri, panele me materiale gnmcore dhe me pllaka, te tjera nga ato.

Keto mbetje pasi grumbullohen, dhe perzihen me lenden e pare rifuten serisht ne procesin teknologjik. Sasia e ketyre mbetjeve riciklohen e futen ne procesin teknologjik.