Karakteristikat dhe Avantazhet e Pelletit

Pellet


Sigurisht pelleti paraqet altemativen me te vlefshme te lendeve djeqese tradicionale per ngrohje. Eshte lehtesisht i gjetshem, praktik per t'u transportuar, ekologjik, ekonomik dhe i sigurt. Diametri i pelletit eshte zakonisht 6 - 12 mm dhe gjatesia 10 -30 mm.

KARAKTERISTIKAT KRYESORE TEKNIKE TE PELLETIT

  • Diametri 6-12 mm
  • Gjatesia 10-30 mm
  • Dendesia1150-1400 mm
  • Lageshtia 8-12%
  • Fuqia termike 4.7-5.5 kWh/kg
  • Mbetje hiri0.3-0.6%
Permbajtia e lageshtires eshte e ulet, 8 -12%. Permbajtia e hirit eshte gjithashtu e ulet, 0.3-0.6%. Densiteti i pelletit shkon nga 1100 - 1400 kg/m3. Fuqia kalorifike neto e pelletit eshte e rendit 4.7 - 5.5 kWore/kg (4240 - 4960 kcal/kg).

Rrjedhimisht, permbajtja energjitike e pelletit eshte 5170 - 7700 kWore/m3, e cila eshte e barabarte me 517-770 litra nafte. Nje ton pellet ze nje siperfaqe magazinimi rreth 1 m3. Cilesia kryesore e pelletit eshte rendimenti i tij i larte termik (mbi 80% ). Kur ekspozohet ndaj ujit, pelleti lageshtohet, mufatet dhe dizintegrohet.